Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

2007-2008


Rejestr interpelacji i wniosków Radnych 2007-2008


Lp.

Data

Treść

Autor

120. 04.10.2007r. dot. prośby o wycięcie zarośli na końcu ul. Studziennej (teren po byłej wąskotorówce) ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców 

Stefan Hajda

121. 05.10.2007r. dot. prośby o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia liczebności uczniów w klasach pierwszych

Stefan Hajda

122. 24.09.2007r. dot. prośby o zozpatrzenie możliwości zainstalowania w miejscach najbardziej ruchliwych miasta Radzionków oraz dzielnicy Rojca gablot zamykanych, w których powinny się znaleźć informacje ważne dla mieszkańców

Eugeniusz Marek

123. 24.09.2007r. dot. prośby o doprowadzenie do spotkania z przedstawicielami BSRK w celu omówienia współpracy między BSRK-Urzędem i Radnymi

Eugeniusz Marek

124. 24.09.2007r. dot. zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Eugeniusz Marek

125. 24.09.2007r. dot. informacji o planach władz miasta odnośnie budynków po byłej jednostce wojskowej  

Erhard Reiss

126. 30.10.2007r. dot. podjęcia działań mających na celu umieszczenia przez właścicieli ogrodów działkowych kontenerów na odpady

Henryk Dolibog

127. 30.10.2007r. dot. prośby o zabezpieczenie pawilonu przy ul. Średniej w Rojcy

Ireneusz Osadnik

128. 05.11.2007r. dot. stanu prawnego gruntów po Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie miasta Radzionków 

Dariusz Wysypoł

129. 05.11.2007r. dot. poprawy stanu ulic, chodników oraz infrastruktury na terenie miasta Radzionków zarządzanej przez Powiat Tarnogórski

Dariusz Wysypoł

130. 28.11.2007r. dot. prośby o ustawienie skrzyni z piaskiem do doraźnego reagowania w momentach dużej gołoledzi na drogach w następujących miejscach:
- przy kładce na cmentarz,
- przy moście za restauracja "Blachut",
- za mostem na ul. Zejera (na skrzyżowaniu ulic Zejera, M.Dabrowskiej, Zwycięstwa)  

Stefan Hajda

131. 20.12.2007r. dot. następującej kwestii:
- umieszczenia na budynkach użyteczności publicznej tablic z datą ich powstania i funkcjami jakie pełniły w przeszłości

 Stefan Hajda

132. 20.12.2007r. dot. następujących kwestii:
- ul. Klasztornej, gdzie zarywa się kanał - Radny prosił o interwencję;
- powiadomienia PKP o tym, że ze względy na obciążęnia samochodów w okolicy cmentarza w Radzionkowie istnieje zagrożenie uszkodzenia drogi;
- rozważenia problemu usprawnienia segregacji (Radny poprosił o podjęcie przez Gminę działań zmierzających do obniżenia kosztów segregacji odpadów celem odciążenia mieszkańców);
- zapytania na jakim etapie jest realizacja projektu ul. Sobieskiego  

Krzysztof Tobor

133. 20.12.2007r. dot. następujących kwestii:
- zwrócenia uwagi na kierowców parkujących w dni targowe wzdłuż ul. Unii Europejskiej (kierowcy Ci przejeżdzając przez nowo powstały tam chodnik zanieczyszczają go błotem).
Radny poprosił o ustawienie w tych dniach zakazu wjazdu, aby uniknąć wspomnianej sytuacji;
- sali gimnastycznej w Szkole Podstawowo-Gimnazjalnej w Rojcy (Radny zapytał czy zasadnym było wykręcenie przez firmę dokonującą tam remontu, zaworów w trzy dni po dokonaiu odbioru i czy wentylacja działa tam sprawnie) 

Piotr Tobór

134. 20.12.2007r. dot. kwestii pojemników na odpady wielkogabarytowe. Pojemniki te są często przepełnione a odpady znajdują się wokół nich, dlatego Radny poprosił aby skierować tam pracowników z robót interwencyjnych w celu posprzątania miejsc wokól tych kontenerów.

Michał Cyl

135. 20.12.2007r. dot. prośby o wyczyszczenie oraz pogłębienie stawu poniżej kąpieliska na Księżej Górze

Stefan Hajda

136. 20.12.2007r. dot. prośby o przedstawienie zagadnienia sfery ochrony konserwatorskiej w Kurierze Radzionkowskim

Stefan Hajda

137. 20.12.2007r. dot. wyjaśnień do interpelacji nr 130/2007 z dnia 28.11.2007r. i pisma KK.0057-40/07

Stefan Hajda

138. 28.12.2007r. dot. prośby, aby w ramach czynności rekompensujących (w związku z wycinką drzew na Księżej Górze) uzupełnić drzewostan parku o drzewa iglaste

Stefan Hajda

139. 28.12.2007r. dot. zapytania o losy pisma Komisariatu Policji odnośnie dofinansowania do zakupu samochodu

Jan Bula

140. 28.12.2007r. dot. prośby o wyremontowanie klatki schodowej przy ul. Kużaja 64b

Piotr Tobór

141. 21.01.2008r. dot. następujących kwestii:
- rozeznania zasadności zawierania przez firmę "ALBA" umów z mieszkańcami pozwalających na wywóz odpadów komunalnych jeden raz w miesiącu;
- rozważenia możliwości wybudowania chodników przy ul. Szymały, od targowiska w kierunku Bytomia;
- określenia jaki jest stan faktyczny i prawny budynku przy ul. Św. Wojciecha 15  

Henryk Dolibog

142. 21.01.2008r. dot. zapytania czy jest jeszcze aktualny projekt przebudowy kanalizacji ul. Średniej i Jaracza

Ireneusz Osadnik

143. 21.01.2008r. dot. prośby o rozwiązanie problemu poruszania się po ulicy Miedziowej samochodów szkolących przyszłych kierowców

Eugeniusz Marek

144. 21.01.2008r. dot. prośby o rozwiązanie problemu odpadów przy ul. Kużaja, obok restauracji "Blachut", który jest prawdopodobnie spowodowyany likwiadacją pojemników wielkogabarytowych

Jan Bula

145. 21.01.2008r. dot. zapytania dlaczego została zlikwidowana kawiarnia w "Remizie"

Piotr Tobór

146. 21.01.2008r. dot. prośby o kontrolę stanu kanalizacji przy ul. Św.Wojciecha 38 i 20. Zarwany chodnik pozwala podejrzewać, że kanalizacja w tym miejscu jest nieszczelna i wymaga naprawy. Podobna sytuacja powstała na nowym odcinku ul. Słowackiego nad przebiegającym poniżej kanałem burzowym

Krzysztof Tobor

147. 18.02.2008r. dot. powielenia interpelacji nr 141/2008 złożonej na sesji w dniu 21.01.2008r. Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie co stało się z zapisem § 7 umowy

Henryk Dolibog

148. 18.02.2008r. dot. powielenia interpelacji nr 141/2008 złozonej na sesji w dniu 21.01.2008r. Radny ponownie zwrócił się do Burmistrza Miasta z zapytaniem kiedy Pan burmistrz planuje remont odcinka drogi od targowiska do granicy miasta, a przede wszystkim kiedy zostaną wyremontowane chodniki   

Henryk Dolibog

149. 18.02.2008r. dot. następujących kwestii:
- zapytania czy zostanie zagospodarowana przestrzeń wokól parkingu przy Urzędzie Miasta;
- braku przejazdu w dni targowe przy ul. Unii Europejskiej;
- łącznika od Restauracji "Reduta" w kierunku budynku przy ul. Kużaja 57 (na odcinku tym cały czas gromadzi się woda i nie mozna przejść "suchą stopą")
- prośby o zwrócenie się do Zarządu BRSK oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o przejęcie gruntu na rzecz Gminy przy ul. Bezpiecznej z uwagi na skargi mieszkańców na fatalny stan tej nawierzchni  

Erhard Reiss

150. 18.02.2008r. dot. zapytania kto jest właścicielem odcinka drogi ul. Szybowej za mostem w kierunku drogi szybkiego ruchu 

Eugeniusz Marek

151. 06.03.2008r. dot. utworzenia miejsca rekreacyjno - sportowego SKATEPARK.                  

     Marek          Wilczek

152. 27.03.2008r. dot. podania jakiej wysokości są koszty umieszczania przez gminę ogłoszeń w prasie oraz odpowiedzi na pytanie dlaczego nie uzyskał akceptacji wniosek Klubu Radnych RTSK w sprawie dofinansowania festynu w Rojcy.

Piotr Tobór

153. 27.03.2008r.

dot. następujących kwestii:
- zapytania jakie są efekty pracy zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta Radzionków Zarządzeniem Nr 88/2007 z dnia 21 marca 2007 roku celem wypracowania wspólnego stanowiska oraz Umowy z Bytomskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. zo.o. w Bytomiu
w zakresie polityi cenowej za oczyszczanie 1m3 ścieków na oczyszczalni "Centralna" w Byytomiu;
- określenia stanu faktycznego i prawnego budynku przy ul. Św. Wojciecha 15 (radny zlożył w tej sprawie 2 interpelacje i otrzymał w odpowiedzi pismo KI. 0057-1/08 oraz KK. 71444-1/08). Radny prosił
o udzielenie odpowiedzi czy od czasu otrzymania przez niego ww. pism coś uległo zmienie w kwestii poruszonej w interpelacjach;
- udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zostanie załatwiona lub nie sprawa poruszona przez panią Halinę Wierzbicką - Klok w piśmie jakie wpłynęło na jego ręce i ręce Pana Burmistrza w dniu 26.02.2008r.;
udzielenia odpowiedzi na pytanie jaki się ma wydawca (Urząd Miasta) i Biuletyn Informacyjny "Kurier Radzionkowski" do art. 25 ust. 5 prawa prasowego z 1984r.;
załatania dziur, które pojawiły się na drogach po zimie min. na ulicy Szymały.  

Henryk Dolibog

154. 27.03.2008r. dot. zapytania co Pan Burmistrz osobiście zrobił w kwestii remontu ulicy Bezpiecznej II i przejęcia jej na rzecz gminy, o co już wczesniej radny apelował w interpelacji zgłoszonej na sesji w dniu 19.02.2008r.

Erhard Reiss

155. 27.03.2008r. dot. udzielenia odpowiedzi na pytanie o zakres i wyniki odbytych przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta delegacji międzynarodowych.

Jan Bula

156. 27.03.2008r. dot. wniosku o niezwolywanie posiedzeń komisji w przeddzień sesji Rady Miasta.  

 Jan Bula

157. 01.04.2008r. dot. utwardzenia terenu obok budynku przy ul. Knosały 20.

Dariusz Wysypoł Bernard Skibiński

158. 28.04.2008r. dot. następujących kwestii:
- rozeznania możliwości uczestnictwa naszego miasta i dołączenia się do programu związanego z uzytkami ekologicznymi jaki opracowywany jest (z posiadanych przez radnego informacji) przez Naczelników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bytomia i tarnowskich Gór;
opracowania regulaminu korzystania z parku na Księżej Gorze.

Stefan Hajda

159. 28.04.2008r. dot. następującycjh kwestii:
- zwiększenia ilości patroli w mieście podczas takich uroczystości jakie miały miejsce w ostatnim czasie (odpust w Radzionkowie i komunia w Rojcy) oraz podczas organizowanych w najbliższym czasie "Dni Radzionkowa";
- zwiększenia częstotliwości kursów autobusów kominikacji miejskiej podczas organizowanych w najbliższym czasie "Dni Radzionkowa";
- ustawienia lustra poprawiającego widoxczność przy ul. Szymały.

Eugeniusz Marek

160. 28.04.2008r. dot. prośby o zwiększenie ilości patroli w naszym mieście w godzinach wieczornych z uwagi na zaistaniałą sytuację podczas mienuionej soboty (zabójstwo kibica).

Krzysztof Tobor

161.

28.04.2008r.

dot. następujących kwestii:
- zapytania o plan dotyczący poprawy w najbliższym czasie wizerunku budynku Liceum Ogólnokształcącego i jego remontu;
- naprawy wiaty przystankowej

Piotr Tobór

162.

28.04.2008r.

dot. następujących kwestii:
- radny na ostatniej sesji zgłosił interpelację dotyczącą zapytania jakie są efekty prac zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta Radzionków Zarządzeniem nr 88/2007 z dnia 21 marca 2007 roku. Radny otrzymał odpowiedź, która go niesatysfakcjonuje dlatego pyta ponownie czy warto w dalszym ciągu cokolwiek negocjować z miastem Bytom w sprawie prezentowanej w interpelacji;
-radny na ostaniej seji zgłosił interpelację dotyczącą stanu faktycznego i prawnego budynku przy ul. Św. Wojciecha 15 w Radzionkowie. W udzielonej radnemu odpowiedzi czytamy, że do czasu otrzymania przez Urząd Miasta informacji pokotrolnej i ewentualnych zaleceń w sprawie budynku z Regionalnej Izby Obrachunkowej w świetle przeprowadzonej w ostatnim czasie kontroli sprawa pozostaje beb biegu. w związku z powyższym radny poprosił o ponowną odpowiedzź co do poruszonej kwestii po otrzymaniu informacji z RIO;
-radny na ostatniej sesji zgłosił interpelację dotyczącą udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zostanie załatwiona lub nie sprawa poruszona przez Panią Halinę Wierzbicką - Klok w piśmie jakie wpłynęło na jego ręce w dniu 26.02.2008 r. Radny mimo udzielonej odpowiedzi poprosił o informowaniego o owentualnych pojawiających się w tym zakresie nowych działaniach;
- radny na ostatniej sesji zglosił interpelację w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie jak się ma wydawca (Urząd Miasta) i Biuletyn Informacyjny :Kurier Radzionkowski" do art. 25 ust. 5 prawa parsowego z 1984 r. Radny otrzymał odpowiedź i pyta ponownie czy legalnym jest wydawanie "Kuriera Radzionkowskiego" w świetle obowiązującego prawa prasowego z 1984 r.    

Henryk Dolibog

163.

28.04.2008r.

dot. prośby o interwencję u organów Policji. Radny poinformował, że właściciele samochodów dostawczych parkują swoje samochody na skrzyżowaniu ulic: Nieznznego Żołnierza i Gwarków oraz na chodniku skrzyżowania ulic: Nieznznego Żołnierza i Kużaja przez co w znacznym stopbiu ograniczają widoczność stwatrzając niebezpieczeństwo kolizji.

Jan ula

164.

30.04.2008r.

dot. poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście - włączenia pod nadzór miejksiego systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych na terenie osiedla Knosąły/Sadowa

Dariusz Wysypoł

165.

30.04.2008r.

dot. prośby o udrożnienie kanałów oraz poprawę nawierzchni asfaltowej na łączniku ul. Przyjaźni z ul. Gwarków.

Marek Wilczek

166.

29.05.2008r.

dot. prośby o uruchomienie w okresie od 26.06.2008r. - 31.08.2008r. specjalnej wakacyjnej trasy autobusowej na Kiężą Górę obsługiwanej przez odpowiednio obsługiwany mini -bus zabierający wszystkich chętnych.

Urszula Pluskota

167.

29.05.2008r.

dot. nastepujących kwestii:
- prośby o wyremontowanie ul. Bezpiecznej (byłej ZWM);
- zwrócenia uwagi na problem bezpieczeństwa w mieście;
- funkcjonowania linii autobusowej nr 94 (radny zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie bardzo często wypadają kursy w godzinach: 09:00 w kierunku Bytomia i 14:00, 16:45 w kierunku Tarnowskich Gór.

Erhard Reiss

168.

29.05.2008r.

dot. następującyck kwestii:
- zapytania o dystrbucję "cidrów radzionkowskich";
-prośby aby kolejne spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami organizować w godzinach póżniejszych.

Jan Bula

169.

29.05.2008r.

dot. zapytania o to czy planowana jest "poprawka" na boisku do siatkówki plażowej (na boisku brak jest odowdnienia co powoduje, że istnieją problemy po opadach deszczu).

Krzysztof Tobor

170.

29.05.2008r.

dot. prośby aby kolejne na kolejne spotkania Burmistrza z mieszkańcami Rojcy poprosić przedstawicieli BSRK i SM "Nasz Dm" z uwagi na poszacowanie terenu i brak jego właścicieli.

Eugeniusz Marek

171.

29.05.2008r.

dot. ustalenia zasad korzystania z boiska przy Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.

Dariusz Wysypoł

172.

26.06.2008r.

dot. następujących kwestii:
- prośby o zwrócenie się do kierowców za pomocą "Kuriera Radzionkowskiego" z apelem o uważną jazdę w związku z warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie letnim. Radny uzasadnił swoją prośbę sytuacjami zdarzającymi się na ul. Zejera w rejonie mostu;
-prośby o wykonanie plakietek z numerami kontaktowymi do Straży Miejskiej (prośbę taką skierowali do radnego właściciele sklepów) a w przyszłości w roku 2009 wydanie kieszonkowych kalendarzyków z numerami kontaktowymi najważniejszych instytucji w mieście;
- prośby o remont zarywającej się studzienki przy ul. Grunwaldzkiej 7;
-wyjaśnienia zasad potrącania w naszej gminie wynagrodzenia za jednodniowy strajk nauczycieli.     

Stefan Hajda

173.

26.06.2008r.

dot. następujących kwestii:
- zapytania o losy projektu przebudowy ul. Sadowej:
- prośby o zwrócenie się do Straży Miejskiej, aby ta zobowiązała właścicieli pubów z hamburgerami o dbanie o porządek wokół posesji, na której prowadzą wspomnianą działalność;
- zwrócenia się z pismem do władz firm prowadzących szkolenia kierowoców w zakresie prawa jazdy, aby nie wyjeżdzali oni w godzinach szczytu na ul. Zejera.

Michał Cyl

174.

26.06.2008r.

dot. następującyck kwestii:
- prośby o wycięcie suchych dzrzew przy szwalni w Rojcy;
- prośby o wyrównanie placu przezd restauracją "Reduta" w Rojcy (na tym placu jest dużo dziur i plac ten posiada wysoki krawężnik utrudniający kierowcom wjazd);

Piotr Tobór

175.

26.06.2008r.

dot. prośby o wycięcie krzaka ograniczającego widoczność na wylocie ulicy Jaracza do ul. Sikorskiego.

Ireneusz Osadnik

176.

26.06.2008r.

dot. następujących kwestii:
- prośby o wgląd w ul. Gwarków pomiędzy ul. Gierymskiego a Nieznanego Żołnierza (prace bieżące są wykonywane ale ekipy remontowe tam jeszcze nie dotarły - radny prosił o załatanie dziur powstałych tam po zimie).
- rozeznania możliwości przesunięcia przystanku autobusoweho przy ul. Kużaja (felerne jego usytuowanie powoduje, że ruch kieuje się na ul. Gwarków i ponadto stwarza on niebezpieczeństwo, bo usytuowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Nieznanego Żołnierza);
-Pan Burmistrz wspomniał o mającym obowiązywać od 4 lipca br. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terene Gminy Radzionków, który to regulamin obliguje właścicieli sklepów do posiadania pojemników na śmieci. w związku z tym radny prosił o wyegzekwowanie od wspomnianych właścicieli tego obowiązku;
- prośby o wycięcie suchego drzewa przy ul. Nieznanego Żołnierza 15.  

Jan Bula

177.

26.06.2008r.

dot. zapytania czy zainteresowanie firmy zagranicznej regulacją rynku energetycznego na terenie miasta o czym wspomniał pan Burmistrz w sprawozdaniu ma związek ze sprzedażą udziałów firmy PEC Sp. z.o.o.

Erhard Reiss

178.

26.06.2008r.

dot. następujących kwestii:
- prośby o wycięcie suchego drzewa przy ul. Szymały 37 (właściciel tej posesji ma nieubezpieczony dom i zagraża ono jego bezpieczeństwu);
-prośby o zobowiązanie właściciela pawilonu w Rojcy przy ul. Średniej o uruchomienie w nim
w określonym czasie działalności, a w przeciwnym razie rozebranie go na koszt właściciela.  

Eugeniusz Marek

179.

26.06.2008r.

dot. następujących kwestii:
- zapytania co dalej ze sprawą Pani haliny Wierzbickiej - Klok i na jakim etapie znajduje się wariantowe rozwiązanie problemu zleconego Zakładowi Gospodarki Komunalnej celem podjęcia dalszych działań o czym mowa w piśmie KI.2213-86/08 z dnia 19 maja 2008 r.; 
- w odpowiedzi na interpelację z dnia 29 kwietnia br. radny otrzymał informację, że z powodu niemożności porozumienia sie z Zarządem BPK Sp. z.o.o. odnośnie możliwości długofalowego porozumienia w zakresie kosztów oczyszczania 1m3 ścieków na oczyszczalni "Centralna" w Bytomiu, została zawieszona praca zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 88/2007 z dnia 21 marca 2007 r. Burmistrza Miasta. W związku z powyższym radny zapytał czy gmina będzie jeszcze prowadzić jakieś rozmowy w tym zakresie.
- zapytania czy były czynione jakieś kroki w celu uregulowania stanu prawnego pomiędzy gminą Radzionków a BPK Sp. z.o.o.;
- prośby o przeprowadzenie akcji odszczurzania;  
- prośby o wyremontowanie kratki ściekowej przy ul. Podchorązych.

Henryk
Dolibog

180. 23.06.2008r. dot. prośby o zajęcie stanowiska w sprawie naprawy zapadniętej częsci drogi wjazdowej pomiędzy blokami 6 i 8 na ul. Miedziowej w związku z kolejną negatywna odpowiedzią S.M. "Nasz Dom".

Eugeniusz Marek

181. 23.06.2008r. dot. nastepujących kwestii:
-prośby o ustosunkowanie się do propozycji przejęcia od parafii W.N.M.P. w Rojcy terenu wraz ze straym kościołem;
-prośby o poczynienie starań o przejęcie na własność gminy hałdy w parku osiedlowym biegnącej wzdłuż ul. Z. Nałkowskiej.  

Eugeniusz Marek

182. 27.06.2008r. dot. ujęcia w planach remontu w roku 2009 ulicy Lotników od wjazdu z ul. Kużaja wraz z chodnikami a także ulicy Artylerzystów od rozgałęzienia z ulicą Lotników do skrzyżowania z ulicą Wopiestów.

Piotr Tobór

183. 01.07.2008r. dot. wprowadzenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pod nazwą "budowa placu zabaw na terenie osiedla Sadowa - Knosały".

Dariusz Wysypoł

184. 01.07.2008r. dot. wprowadzenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pod nazwą "budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Sadowa - Knosały".

Dariusz Wysypoł

185. 01.07.2008r. dot. wprowadzenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pod nazwą "rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Sadowa - Knosały".

Dariusz Wysypoł

186. 26.07.2008r. dot. kwestii wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. radny oznajmił, iż chciałby zapoznać sie z ich treścią.

Jan Bula

187. 23.06.2008r. dot. rozwiązania problemu rozlewiska wody na chodniku łączącym ul. Miedziową i Artura za blokiem nr 5.

Eugeniusz Marek

188. 01.07.2008r. dot. prośby o pomoc w sprawie rozwiązania problemu mieszkańców ulicy Średniej dotyczącego pawilonu handlowego.

Ireneusz Osadnik
Eugeniusz Marek

189. 07.08.2008r. dot. prośby o przeanalizowanie zasadności zabudowy lustra za mostem, na rozwidleniu ulicy Zejera i Marii Dąbrowskiej pod kątem poprawy widoczności dla kierowców jadących ul. Zwycięstwa i docelowo skręcających pod most.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Stefan           
Hajda                

 
190. 07.08.2008r. dot. prośby mieszkańców ul. Cmentarnej 20- 22 o umieszczenie lustra przy wyjeżdzie z tej ulicy.            

Stefan Hajda             

191. 28.08.2008r. dot. prośby o wykonanie naprawy chodnika lączącego ul. Miedziową z ul. Artura za blokiem nr 5.

Eugeniusz Marek

192. 28.08.2008r. dot. prośby o naprawę załamania w chodniku znajdującego się w części dojazdowej do posesji między bydynkami 6 i 8 przy ul. Miedziowej.

Eugeniusz Marek

193. 28.08.2008r. dot. rozwiązania problemu prezentowanego w piśmie Pana Rajmunda Tarasiewicza oraz mieszkańców ulic Schwallenberga, Szymaly i Męczenników Oświęcimia, rozważenia kwestii budowy dróg i kanalizacji przy ul. Średniej i Jaracza oraz zapytania czy została już wydana decyzja dotycząca sprawy Pani Haliny Wierzbickiej - Klok o co radny interpelował już na poprzednich sesjach.  

Henryk Dolibog

194. 28.08.2008r. dot. prośby o zabezpieczenie w budżecie na rok 2009 środków na remont ulicy Bezpiecznej (była ZWM).

Erhard Reiss

195. 28.08.2008r. do. zapytania jak przedstawia się kwestia egzekucji związana z budynkiem przy ul. Kużaja (naprzeciwko probostwa).

Jan Bula

196. 28.08.2008r. dot. zapytania kiedy rozpocznie i zakończy się inwestycja przy ul. Grunwaldzkiej i Plebiscytowej oraz zapytania czy możliwy jest remont chodnika przy ul. Św. Wojciecha bo radny posiada takie informacje.

Stefan Hajda

197. 28.08.2008r. dot.prośby o zajęcie się problemem wandalizmu w Rojcy.

Eugeniusz Marek

198. 28.08.2008r. dot. poprawienia zdeformowanej kostki przy ul. Artura (niedawno wyłożonej).

Piotr Tobór

199. 28.08.2008r. dot. zapytania czy została już zakończona inwestycja "na szkale', prośby o umieszczenie "na szkale" kontenera na śmieci, zapytania czy rozważana jest możliwość odwodnienia terenów obok ciągu
ul. Kraka, zapytania jaki jest stan zaawansowania prac nad wykonaniem chodnika przy
ul. Orzechowskiej, zapytania jakiej wysokości jest przychód z lodowiska do chwili obecnej.

Krzysztof Tobor

200. 08.09.2008r. dot. prośby o zarezerwowanie w projekcie budżetu na rok 2009 środków na zakup sadzonek krzewów i drzew w związku z planem kontynuacji w m-cu kwietniu corocznej akcji sadzenia i rozdawania mieszkancom naszego miasta oraz prośby o zwiększenie w projekcie budżetu na rok 2009 dotacji na zakup książek do biblioteki miejskiej.

Stefan Hajda

201 08.09.2008r. dot. prośby o przegląd lamp oświetleniowych w punktach: Św. Wojciecha naprzeciw Akknet, Św. Wojciecha 13, Św. Wojciecha 19-21, Kowalska od Skrytej, Pożarna 2, Kraka od Sobieskiego.

Krzysztof Tobor

202. 08.09.2008r. dot. prośby o zainstalowanie lamp na słupie przy posesji na ulicy Cmentarnej 22e w związku z jego zabudową przez firmę energetyczną.

Stefan Hajda

203. 18.09.2008r. do. zapytania (w związku z licznymi zapytaniami młodzieży dojeżdzającej do Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych przy ul. Knosały 113) czy jeszcze w tym roku w związku z nadchodzącą zimą zostanie obdudowana wiata przystanku autobusowego przy
ul. Knosały, która została rozebrana podczas budowy sklepu Lidl.

Erhard Reiss

204. 25.09.2008r. dot. prośby o to by np. pracownik zatrudniony w ramach robót interwencyjnych przeprowadzał dzieci przez przejście dla pieszych przy ul. Szymały w dzień targowy, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo; oraz prośby o przeanalizowanie tras ścieżek rowerowych i tam gdzie ma to kluczowe znaczenie wpisać cel publiczny.

Stefan Hajda

205.

25.09.2008r.

dot. zapytania na jakich zasadach funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w przejętym przez gminę budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz w związku z tym, że w ostatnim "Gwarku" ukazał się artykuł "Ogród Botaniczny na Księżej Górze" przypuszczalnie sponsorowany przez Urząd Miasta zapytania kiedy ten ogród powstanie i ile będzie kosztował bo w WPI nie zostało to ujęte.

Jan Bula

206.

25.09.2008r.

dot. prośby o naprawienie murka i chodnika prowadzącego do Restauracji "Figaro".

Piotr Tobór

207.

25.09.2008r.

dot. zapytania dlaczego nie jest wentylowany i zagospodarowany niedawno wyremontowany budynek przy ul. Gwarków 57.

Michał Cyl

208.

25.09.2008r.

dot. zapytania ile interwencji i jakich rozmów przeprowadził Burmistrz Miasta w bieżącym roku w celu uporządkowania sprawy ul. Szymały od sklepu "PLUS" w kierunku ul. Schwallenberga; prośby o wyczyszczenie kratki ściekowej przy ul. Szymały i Schwallenberga; Radny poinformował, że w prasie ukazał się artykuł dotyczący zmiany własności ulic. W związku z powyższym radny zapytał czy rzeczywiście istnieją takie plany, a jeśli tak to jaka jest tego przyczyna oraz zapytania czy gmina jest już w posiadaniu wyjaśnień RIO odnośnie tzw. "Remizy" o co pytał już we wcześniejszych interpelacjach.

Henryk Dolibog

209.

07.10.2008r.

dot. nastepujących kwestii w związku z niemożnością porozumienia się z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej przy S.R.K.;
- określenia kto odpowiada za tereny o numerach: 1599/44 przy ul. Miedziowej wzdłuż bloku 3 A, B, C, 918/44 dotyczącego chodnika pomiędzy ul. Miedziową i Artura, 925/44 przy Placu Okrzei;
- zapytania kto jest właścicielem i do kogo należy utrzymanie sprawności kanalizacji deszczowej na w/w działkach;
- zapytania kto odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu, w którym po każdorazowych opadach deszczu gromadzi sie woda utrudniając normalne poruszanie się pieszych i samochodów.

Eugeniusz Marek


210.
07.10.2008r.

dot. budowy wiaty przystankowej na ul. Ks. Knosały.                                                                                           
     


Dariusz    
Wysypoł     
                          

 
211. 29.10.2008r. dot. następujących kwestii:
- zapytania czy przewiduje się przed zimą dokonanie przeglądu studzienek kanalizacyjnych;              
- prośby o uprzątnięcie terenu przy ulicy Nieznanego Żołnierza 11;
- prośby o przycięcie drzew przy ww. posesji zagrażających bezpieczeństwu;
- zapytania do kogo należą grunty pomiędzy ulicą Miedziową a hałdą.                                                       


Jan Bula 

212. 29.10.2008r. dot. zapytania ile gmina złożyła wniosków o dotacje z Unii Europejskiej w tym z funduszu spójności.

      Ireneusz
 Osadnik     

213. 29.10.2008r. dot. prośby o zakupienie w miarę możliwości komputera dla radnych, z którego mogliby korzystać np. w czasie czynności kontrolnych dokonywanych przez Komisję Rewizyjną, aby uniknąć niepotrzebnego kserowania im niezbędnych materiałów (materiały mogłyby być zapisane na dysku).

    Stefan         Hajda

214.

29.10.2008r.

Radny poinformaował, że na skrzyżowaniu ulic Lotników i Wopistów znajduje się poszerzony chodnik, na którym mieszkańcy parkują swoje samochody co wywołuję konflikt pomiędzy sąsiadami. Aby ten konflikt załagodzić radny poprosił aby ten chodnik pomniejszyć albo umieścić na nim donice z kwiatami.
Ponadto poinformował, iż chciałby aby na sali sesyjnej znajdowały się podczas sesji Rady Miasta czy też slubów insygnia władzy jak to jest w mieście Serock.

Piotr Tobór

215. 29.10.2008r. dot. prośby o podanie stanu zadłużenia gminy na dzień 30.09.2008r.

Erhard Reiss

216. 29.10.2008r. dot. zapytania czy Urząd Miasta zamierza włączyć się do inicjatywy tworzenia świetlicy przy parafii w Rojcy.

Damian Rachwał

217. 29.10.2008r. dot. prośby o niedrażnienie mieszkańców i przyjezdnych z miast ościennych pouczeniami przez Straż Miejską co do miejsca parkowania swoich samochodów do czasu rozwiązania problemu parkingu.

Henryk Dolibog

218. 20.11.2008r. dot. prośby o ograniczenie prędkości do 40 km/h na ulicy Cmentarnej, od ulicy Zejera do ulicy Jaśminowej.

Stefan Hajda

219. 26.11.2008r. dot. prośby o umieszczenie na stronie internetowej ważnych dla mieszkańców informacji oraz numerów telefonu.

Dariusz Wysypoł

220. 27.11.2008r. Treść interpelacji była ponowieniem interpelacji zgłoszonej podczas XXXIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 października 2008 r., a dotyczącej udrożenienia studzienek kanalizacyjnych min. przy ul. Poprzecznej, Wandy i Gawarków. ww. zadanie nie zostało wykonane mimo, że Busmistrz Miasta obiecał udrożnić wspomniane studzienki przed nadejściem zimy.

Jan Bula

221. 27.11.2008r. dot. następujących kwestii: zabudowy progu ograniczającego prędkość przy ul. Jaśminowej. W związku z powyższym radny prosił o informację na piśmie czy sytuacja przy ul. Jaśminowej jest dobra i co można ewentualnie zrobić w kwestii bezpieczeństwa na tej okolicy oraz prośby o ustawienie skrzyni z piaskiem do doraźnego reagowania w momentach dużej gołoledzi za mostem na ulicy Zejera.

Stefan Hajda

222. 27.11.2008r. dot. następujących kwestii: pawilonu przy ulicy Arura (właściciel pawilonu Jerzy Oponka zarzuca, że gmina podwyższa tylko podatki, natomiast nie dba o bezpieczeństwo. Wspomniany pawilon po remoncie wykonanym przez właściciela został zdewastowany, zdewastowane zostały nasadzenia wokół niego. prośby o usunięcie wyrwy przy ul. Artura oraz firmy HAM, która z pozyskanych przez radnego informacji wywozi nieczystości po ubojuy na teren gminy.

Erhard Reiss

223. 27.11.2008r. dot. zapytania czy był dokonany przegląd oświetlenia na terenie gminy.

Krzysztof Tobor

224. 27.11.2008r. dot. następujących kwestii: prośby o wycięcie drzewa na skrzyżowaniu ulic Kużaja i Nieznanego Żołnierza stwarzającego niebezpieczeństwo oraz rynny ściekowej na budynku sklepu "Żabka" przy ul. Artura, która nie posiada odprowadzenia do kanalizacji.  

Eugeniusz Marek

225. 27.11.2008r. dot. prośby o wyczyszczenie kratek ściekowych na drogach powiatowychi interwencję u Starosty we wspomnianej kwestii.

Henryk Dolibog

226. 22.12.20008r..

dot. zapytania o przyszłość drogi od Kużaja do Lotników. wspomniana droga od dłuższego czasu jest tylko łatana i radny zastanawiał się czy nie warto wykonać jej generalnego remontu.

 

 

 

Piotr Tobór


    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Jenczek-Kaminska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jenczek-Kaminska
Data wprowadzenia:2008-03-10 11:02:05
Opublikował:Ewa Jenczek-Kaminska
Data publikacji:2008-03-10 11:48:53
Ostatnia zmiana:2010-01-11 15:31:38
Ilość wyświetleń:5672

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij